Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B
Gemeinde Drachhausen / gmejna Hochoza 320 v.H. 295 v.H. 395 v.H.
Gemeinde Drehnow / gmejna Drjenow 300 v.H. 200 v.H. 300 v.H.
Gemeinde Heinersbrück / gmejna Móst 360 v.H. 340 v.H. 389 v.H.
Gemeinde Jänschwalde / gmejna Janšojce 350 v.H. 300 v.H. 320 v.H.
Gemeinde Tauer / gmejna Turjej 300 v.H. 200 v.H. 300 v.H.
Gemeinde Teichland / gmejna Gatojce 400 v.H. 317 v.H. 391 v.H.
Stadt Peitz / město Picnjo 350 v.H. 350 v.H. 394 v.H.
Turnow-Preilack / Turnow-Pśiłuk 320 v.H. 334 v.H. 379 v.H.

Hundesteuer

IBAN
Gemeinde Drachhausen / gmejna Hochoza DE66 1805 0000 3509 1001 49
Gemeinde Drehnow / gmejna Drjenow DE94 1805 0000 3509 1000 33
Gemeinde Heinersbrück / gmejna Móst DE75 1805 0000 3509 1000 84
Gemeinde Jänschwalde / gmejna Janšojce DE40 1805 0000 3502 1010 00
Gemeinde Tauer / gmejna Turjej DE53 1805 0000 3509 1000 92
Gemeinde Teichland / gmejna Gatojce DE32 1805 0000 3509 1068 72
Stadt Peitz / město Picnjo DE26 1805 0000 3509 0090 10
Turnow-Preilack / Turnow-Pśiłuk DE12 1805 0000 3509 1072 32